Представяне на Бележки

GeoGebra Notes е динамично математическо приложение, предназначено за целите на обучението и документирането. То позволява създаването на множество страници с възможност за писане и вмъкване на различни интерактивни медии, което го прави подходящ за различни предмети и всяка класна среда.

Design ohne Titel (38).png

С GeoGebra Notes, вие можете:

 • Write and annotate objects using pen and highlighter tools
 • Insert images, videos, audio files, and websites
 • Add text, tables, and equations
 • Create mind maps and diagrams
 • Embed GeoGebra Calculator Suite (Graphing Calculator, 3D Calculator, Geometry, CAS, and Probability tools)
 • Utilize multiple pages for organizing content
 • Choose different lines for background customization
 • Select objects and modify their size and style
 • Create geometric shapes like triangles, lines, circles, and rectangles
 • Measure distances and angles
 • Save and share your work with others for collaboration
 • Пишете и анотирате обекти с помощта на инструментите писалка и маркер
 • Вмъкнете изображения, видеоклипове, аудио файлове и уебсайтове
 • Добавите текст, таблици и уравнения
 • Създавате мисловни карти и диаграми
 • Вграждате GeoGebra Calculator Suite (Графичен калкулатор, 3D калкулатор, Геометрия, CAS и Вероятности)
 • Използвате множество страници за организиране на съдържание
 • Изберате различни линии за персонализиране на фона
 • Изберате обекти и променяте техния размер и стил
 • Създавате геометрични форми като триъгълници, линии, кръгове и правоъгълници
 • Измервате разстояния и ъгли
 • Запазите и споделяте работата си с други за сътрудничество

Изследвайте GeoGebra Notes

Открийте Notes

Можете да достигнете GeoGebra Notes online или да ги включите като компонент в Дейност на GeoGebra. Научете повече за този процес в статията, озаглавена Преглед на ресурсите на GeoGebra.

 

Открийте пълния потенциал на GeoGebra Notes, като разгледате нашия официален обучителен материал, допълнен с инструкции стъпка по стъпка, които да ви преведат през неговите характеристики и функционалности.

 

 

Имате още въпроси? Подаване на заявка