rahhaa

mrahikka shared this question 12 years ago
Needs Answer

Terve kaikki.


Ensi syksynä Pohjoismainen Geogebra-verkostomme järjestää kokouksen Vilnassa 30.9.- 2. 10.


Nyt on hyvä aika hakea matkarahaa sitä varten, katso viesti alla, hankkeemme kokous sopii tuohon konseptiin aika hyvin.


Katso kokouksen sivut

http://nordic.geogebra.no/


Kun päätät tulla kokoukseen niin ota yhteyttä minuun niin voimme pohdiskella yhdessä miten matkata paikalle.


Comenius-ohjelman täydennyskoulutusapurahahaku päättyy 14.1.2011 (koulutukseen alkaen 1.5.2011-30.4.2012)


Kuka voi hakea apurahaa?

Kohderyhmänä ovat esi- ja peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opettajat, rehtorit/johtajat, opinto-ohjaajat ja muu opetukseen liittyvä henkilöstö (esim. johtajat, opintoneuvojat, tarkastajat). Korkea-asteen opettajat eivät voi saada tukea tästä toiminnosta. Poikkeuksena tähän opettajankoulutuslaitosten kouluttajat, jotka voivat hakea tukea.


Keskimääräinen rahoitustuki on ollut noin 2000 euroa. Vuonna 2010 myönnettiin

328 apurahaa; hakijoista 65 % sai apurahan.


Millaiseen koulutukseen tukea voi saada?

Koulutuksen kohdemaa on aina toisessa LLP-ohjelmassa mukana olevassa maassa.

1 pv-6 viikon apurahojen tavoitteena on parantaa kouluopetuksen laatua. Tukea voi saada seuraaviin koulutuksiin:


1. Kaikille opetushenkilökuntaan kuluville sopivia kursseja löytyy Comenius/Grundtvig -kurssiluettelosta http://ec.europa.eu/educati...


2. Kansainvälisille kursseille, joissa on vähintään kolme maata edustettuna ja jotka kestävät vähintään 5 päivää. Esim. kaupalliset kieltenopettajien kurssit toisessa LLP-ohjelman maassa.


3. Comenius -ohjelman kansallisten toimistojen, verkostojen, keskitettyjen hankkeiden tai eräiden muiden koulutusalan eurooppalaisten yhdistysten järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin


4. Comenius-hankkeeseen kuuluvan koulun henkilökunta voi hakea tukea kielikurssille hankkeen yhteistyökielessä


5. Job shadowing. Tällöin seurataan ja annetaan opetusta oppilaitoksessa tai muussa opetukseen liittyvässä organisaatiossa. Hakulomakkeen liitteenä tulee olla päiväkohtainen ohjelma ja kohdekoulun kutsu


Hakulomake ja -ohje sekä lisätietoa ohjelmasta http://www.cimo.fi/comenius > Täydennyskoulutusapurahat opetushenkilöstölle


Lisätietoa puhelimitse: 0207 868 583, 0207 868 538 ja palvelunumerosta 020 690

502 Yhteyshenkilöt: Sirkka Säikkälä ja Katariina Vinblad,

sähköposti etunimi.sukunimi@cimo.fi


*******************************************


Bästa listmedlemmar,


Ansökningstid går ut 14.1.2011 (fortbildning som inleds 1.5.2011-30.4.2012)


Vem kan ansöka om stipendium?

Målgruppen är lärarna, rektorerna/föreståndarna, studiehandledarna och annan personal som har att göra med undervisningen inom för- och grundskolan, i gymnasiet och vid yrkesläroanstalterna (t.ex. föreståndare, studierådgivare, inspektör). Högskolestadiets lärare kan inte beviljas stipendium ur denna funktion. Till högskolestadiet räknas högskolorna och yrkeshögskolorna dvs.

alla de läroanstalter som kan ta del av Erasmus-programmet. Lärarna vid institutionerna för lärarutbildning är ett undantag och kan ansöka om understöd.


Finansieringsbidrag: Finansieringsbidraget har i snitt uppgått till ca 2000 euro.


Syftet med stipendierna för 1 dag -6 veckor är att förbättra skolundervisningens kvalitet. Utbildningens målland är något annat land som är med i LLP-programmet.


Comenius -stipendierna kan användas

1)för deltagande i någon av de europeiska fortbildningskurserna som finns publicerade i "Comenius/Grundtvig course database" -kurskatalogen i Internet på

adressen: http://ec.europa.eu/educati...


2)Stipendium går att söka även för att delta i internationella kurser, på vilka åtminstone tre länder är representerade och som varar minst fem dagar. Kurserna i främmande språk ska vara lärarinriktade.


3) Undervisningspersonal som deltar i Comenius -skolsamarbetsprojekt och som önskar utbildning i samarbetsspråket.


4) Förutom deltagande i strukturerade kurser kan även "job shadowing" - arbete sökas. I sådana fall följer deltagarna med och ger själva undervisning i en läroanstalt eller vid någon annan organisation inom undervisningen.


5)Stipendium kan även sökas för att delta i konferenser och seminarier som anordnas av det nationella Comenius-kontoret, olika nätverk, centrerade projekt eller vissa andra europeiska föreningar inom utbildning.


Mer information: Sirkka Säikkälä, 0207 868 583, e-post fornamn.efternamn@cimo.fi och Katariina Vinblad, tfn 0207 868 538, e-post fornamn.efternamn@cimo.fi och http://www.cimo.fi > på svenska > program > Comenius > Fortbildningsstipendier för undervisningspersonalen.

© 2023 International GeoGebra Institute