Lỗi đổi tên điểm

Phạm Biên Cương shared this problem 2 years ago
New

Mặc dù đã đổi tên các điểm của hình chop nhưng dường như kết quả cho ra không như thay đổi ạ. Mong ad có thể khắc phục lỗi sớm ạ

Comments (1)

photo
1

I'm sorry but I don't understand your request. The inbuilt automatic translator gives me no hints.

Can you please post an example file, showing the issue, along with a screenshot if necessary, and describe the expected results?

© 2023 International GeoGebra Institute