Geogebra có thể xuất ra code PSTricks chèn vào LaTeX

hungchng shared this question 12 years ago
Needs Answer

Tôi thích Geogebra vì nó có thể xuất ra code PSTricks chèn vào LaTeX

xem kết quả ở dưới đây

http://online.print2flash.c...

© 2023 International GeoGebra Institute