Coś o Tekście

Agama shared this question 8 years ago
Answered

W Tekstach można wpisywać działania, polecenia i warunki. Jak to zrobić? Przykład wpisu (przy istniejącej liczbie a):

"Funkcja jest "+Jeżeli[a>0,"rosnąca","malejąca"] - tu na wyjściu otrzymamy odpowiedni tekst uzależniony od liczby a

albo (przy istniejącym punkcie A):

""+okrąg[A,5] - tu na wyjściu otrzymamy równanie okręgu uzależnione od położenia punktu A.

Fragment występujący po znaku + po ponownym otwarciu Tekstu będzie się znajdował, nazwę to, w ramce obiektowej. Ramka ta funkcjonuje jak pole wprowadzania.

Wpisy tego typu można umieszczać bezpośrednio w ramce obiektowej. Ramkę obiektową utworzysz, gdy z listy obiektów wybierzesz obiekt, a wszczególności (empty box) - (od wersji 4.2 GeoGebry) - puste pole do wprowadzania .

Znak +, o którym wyżej wspominam, nie jest we wpisach niezbędny.

Comments (10)

photo
1

Teksty zawarte w ramce obiektowej można dowolnie edytować (zgodnie z zasadami dla formuł).

Jeżeli do tak utworzonego tekstu chcemy dopisać kolejną formułę, to całość dotychczasowego wpisu bierzemy w cudzysłów i dopisujemy formułę.

photo
1

Ramce obiektowej, o której pisałam wyżej, nadam nową nazwę: okienko dynamiczne, ponieważ służy ono głównie do tworzenia tekstów dynamicznych.

Krótka instrukcja korzystania:


[size=200]Okienko dynamiczne dla obiektu Tekst[/size]

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA


[size=150]Szybsze tworzenie tekstów dynamicznych[/size]

Przykład wykorzystania

Chcemy w tekście umieścić obiekt - Punkt A83, jako tekst dynamiczny. Możemy to uczynić na dwa sposoby: odszukać i wybrać z listy Obiektów punkt A83 bądź wybrać z listy Obiektów puste okienko dynamiczne (empty box) i wpisać w nie nazwę obiektu – A83. (Przydatne szczególnie wtedy, gdy lista Obiektów jest długa i jej przeglądanie zajmuje czas.)


Uwaga: Wybór jakiegokolwiek obiektu z listy Obiektów tworzy nowe okienko dynamiczne, które można edytować. Jeśli przypadkowo wybraliśmy inny obiekt, to nie trzeba go kasować i szukać na nowo właściwego, wystarczy wymienić nazwę obiektu na właściwą w już istniejącym okienku dynamicznym.


[size=150]Oszczędność w tworzeniu Tekstów[/size]

Przykład wykorzystania

Przy istniejącym suwaku a, który pełni funkcję współczynnika kierunkowego dla prostej będącej wykresem funkcji liniowej, tworzymy Tekst wprowadzając tekst statyczny i tekst dynamiczny z użyciem okienka dynamicznego.

Jak to zrobić?

[list=1][/li]

 • Tworzymy Tekst
 • Wpisujemy do pola edycyjnego: Funkcja jest
 • Wybieramy z listy Obiektów okienko dynamiczne - empty box
 • Wpisujemy do okienka dynamicznego: Jeżeli[a>0,"rosnąca",Jeżeli[a<0,"malejąca","stała"
 • Zatwierdzamy
 • [/ul]


  Uwaga: Ten sam Tekst można utworzyć bez użycia okienka dynamicznego. W polu edycyjnym ujmujemy tekst statyczny w cudzysłowie, a tekst dynamiczny wprowadzamy poza cudzysłowem: "Funkcja jest "Jeżeli[a>0,"rosnąca",Jeżeli[a<0,"malejąca","stała"]]. Powtórna edycja Tekstu ukaże wprowadzony tekst dynamiczny w okienku dynamicznym.


  [size=150]Możliwość wykonywania obliczeń[/size]

  Przykład wykorzystania

  Mamy obliczyć ile wynosi długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a i b (a i b mogą być suwakami). Nie trzeba tworzyć obiektu typu Liczba, aby wstawić ją do tekstu jako wynik. Można wykonać obliczenia w okienku dynamicznym: a^2+b^2. (Przydatne w sytuacji, gdy wynik obliczeń potrzebny jest jedynie do wpisania w tekście – nie trzeba tworzyć dodatkowych obiektów.)


  Uwaga: Okienko dynamiczne działa tak samo jak każde inne pole wprowadzania. Można używać poleceń, nazw obiektów, tworzyć warunki i wykonywać obliczenia.

  photo
  1

  Trzeba uważać, aby w formule Jeżeli[] na wyjściu były wpisy tego samego typu.


  Przykład błędny

  Jeżeli[a>0, a, ""] - niezależnie od wartości a żaden wpis nie będzie widoczny. Pierwszy jest liczbą, a drugi tekstem.


  Przykład prawidłowy

  Jeżeli[a>0, ""+a, ""] - Tu obydwa wpisy wyjściowe są tekstami. a jest tekstem dynamicznym.

  photo
  1

  Plik z narzędziem, które zamienia ułamek niewłaściwy na mieszany.

  https://ggbm.at/560005

  photo
  1

  Niektóre ustawienia obiektów uniemożliwiają ich przesuwanie czy też wyłączają dostępność z poziomu Widoku grafiki, a w przypadku tekstów uniemożliwiają ich edytowanie. Oto one:


  • Położenie bezwzględne na ekranie (dostępne w zakładce Położenie we Właściwościach obiektu, menu podręcznego albo z paska stylu nad Widokiem grafiki/ niedostępne dla obiektów graficznych) – obiekty będą nieruchome podczas używania narzędzi Przemieszczaj obszar roboczy, Powiększ, Pomniejsz.

  • Osadź obiekt (dostępne w zakładce Podstawowe we Właściwościach obiektu albo menu podręcznego) – obiekt nie będzie mógł być przemieszczany narzędziem Przesuń/ tekst nie będzie mógł być edytowany.

  • Wybór dozwolony (dostępne w zakładce Zaawansowane we Właściwościach obiektu) – jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, to obiekt wtopi się w tło; obiekt będzie dostępny z poziomu Właściwości.

  photo
  1

  Plik z narzędziem, które zamienia ułamek dziesiętny na zwykły mieszany.

  (Druga liczba wejściowa pozwala na dowolne zaokrąglanie ułamka dziesiętnego.)

  https://ggbm.at/560237

  photo
  1

  Wygodną formą pisania tekstów jest użycie LaTeX. W przypadku tekstów pisanych w okienku dynamicznym (empty box) polecenia LaTeX umieszcza się w cudzysłowiu, tak jak teksty do wyświetlania. Przykład wpisu w okienku dynamicznym z wykorzystaniem LaTeX:


  "Tekst\ pisany\ na\ początku\ " + Jeżeli[a ≟ 1, "\textcolor{red}{tekst\ pisany\ na\ czerwono}", Jeżeli[a ≟ 2, "\textcolor{green}{tekst\ pisany\ na\ zielono}", "\textcolor{blue}{tekst\ pisany\ na\ niebiesko}"]] + "\ tekst\ pisany\ na\ końcu."


  Poleceniem Jeżeli[] można w sposób dynamiczny potraktować samo polecenie LaTeX, a tekst którego ono dotyczy zapisać zaraz za nim. Treść tego tekstu nie będzie zmieniana, a jedynie jego kolor. Przykład wpisu w okienku dynamicznym:


  "Tekst\ pisany\ na\ początku\ " + Jeżeli[a ≟ 1, "\textcolor{red}", Jeżeli[a ≟ 2, "\textcolor{green}", "\textcolor{blue}"]] + "{tekst\ o\ kolorze\ zależnym\ od\ zmiennej\ a}\ tekst\ pisany\ na\ końcu."


  Oczywiście, aby tekst wyświetlał się w pożądanej formie, należy zaznaczyć okienko Formuła LaTeX.

  photo
  1

  Czasem istnieje potrzeba złożenia formuły z kilku części niezależnych od siebie, a wynikających z warunków, które rozstrzygamy poleceniami Jeżeli[], składających się na formułę wynikową nadrzędnego polecenia Jeżeli[]. Polecenia Jeżeli[], które składają się na tę formułę wynikową piszemy poza cudzysłowem, a dla lepszej orientacji w zapisie poprzedzamy znakiem + podobnie jak każdy inny tekst dynamiczny. Całość umieszczamy w jednym okienku dynamicznym.


  Przykład:

  Jeżeli[warunek, Jeżeli[warunek1,wtedy,w przeciwnym wypadku]+Jeżeli[warunek2,wtedy,w przeciwnym wypadku]+Jeżeli[warunek3,wtedy,w przeciwnym wypadku],w przeciwnym wypadku]


  Konkretnie:

  Jeżeli[Rozwiązaniem jest pewien przedział bądź suma przedziałów, Jeżeli[przedział ma być lewostronnie domknięty,"<","("] + a + ", " + b + Jeżeli[przedział ma być prawostronnie domknięty,">", ")"] + Jeżeli[Rozwiązaniem jest suma przedziałów, "∪" + Jeżeli[przedział ma być lewostronnie domknięty,"<","("] + c + ", " + d + Jeżeli[przedział ma być prawostronnie domknięty,">", ")"],""], ""]


  Wpisem wynikowym powyższej formuły jest przedział bądź suma przedziałów. Jeżeli warunki polecenia Jeżeli[] nie są spełnione, nie pojawia się żaden tekst. (a, b, c, d - zmienne liczbowe; "warunki" polecenia Jeżeli[] należy wymienić na wpisy zgodne z wymogami tego polecenia)

  photo
  1

  To wszystko dotyczy starej wersji GeoGebry. Teraz jest tak samo z małą poprawką:


  Wpisy typu:


  "Funkcja jest "+Jeżeli[a>0,"rosnąca","malejąca"]


  muszą znaleźć się w pustym polu formuły.

  photo
  1

  Mam tekst. W tekście nie występują żadne okienka (czyli obiekty dynamiczne). Edytuję ten tekst. Dopisuję tekst dynamiczny. Naciskam OK. Tekst zostaje przez program przyjęty. Teraz w tekście występują okienka dynamiczne i... zaczyna się problem. Tego tekstu nie można już edytować!!!!


  Z doświadczenia wiem, że tego typu problemy po jakimś czasie znikają (autorzy programu poprawiają program), a póki co ...?

  Aby móc edytować teksty, w których występują fragmenty dynamiczne, otwieram GeoGebrę 4.2 albo będąc w GG4.4...


  -to trochę kłopotliwe (bo nie ma podglądu i trzeba się orientować w całości dysponując fragmentem (można taki tekst ewentualnie skopiować do Worda, tam zrobić poprawki i wkleić z powrotem do GG)), ale jedynym sposobem poprawienia już istniejącego tekstu, w którym występują fragmenty tekstu dynamicznego, jest ściągnięcie tego tekstu do Pola wprowadzania (F3), wykonanie poprawek, poprzedzenie tekstu nazwą tekstu, który się ściągnęło (jeśli się tego nie zrobi, to powstanie nowy tekst, a stary trzeba będzie usunąć) i zaakceptowanie zmian.


  Tak było wczoraj w GG4.4.20

  Dziś jest już GG4.4.21 i wszystko działa jak należy! :)

  © 2021 International GeoGebra Institute