Chỉ mình một vài bí quyết sử dụng GeoGebra với các bạn .....

satokenta shared this question 12 years ago
Needs Answer

làm sao để tạo hình bình hành và hình chữ nhật trong geo hả các bạn, chỉ từng bước cho mình nha

© 2023 International GeoGebra Institute