Các giá trị trong trong mục hiển thị danh sách đối tượng

Nguyen Van Qui shared this problem 6 years ago
New

Đề nghị các giá trị trong mục hiển thị đối tượng mặc định là giá trị đúng.

Comments (1)

photo
1

Sorry, I don't understand. Could you please describe the problem in English?

© 2023 International GeoGebra Institute