Bổ sung tính năng cho thanh trượt(slider)

Pham Binh shared this idea 5 years ago
Under Consideration

Thanh trượt nên bổ sung tính năng "Dao động một lần".

© 2022 International GeoGebra Institute