رسم نمودار (y=f(kx به کمک نمودار (y=f(x

xay shared this question 9 years ago
Answered

حسابان سوم ریاضی


رسم نمودار تابع


y=f(kx)


به کمک نمودار تابع


y=f(x)93efa5ea72b007a627b983cd298b4286

Comments (2)

photo
1

آدرس لینک فایل جئوجبرا بر سایت ریاضی سرا


http://riazisara.com/riazis...

photo
1

All functions use Java version...


جميع وظائف استخدام الإصدار جافا ...

© 2023 International GeoGebra Institute