از دستور ROOT چگونه استفاده می شود

jalehlotfollahi shared this question 12 years ago
Answered

از دستور ROOT چگونه استفاده می شود

Comments (1)

photo
1

rootبه معنی ریشه میباشد یا در ریاضیات به معنی جواب پس برای یدست آوردن جوابهای یک معادله

می توان از این دستور استفاده نمود به شکل زیر

root[x^2-3x]

root[(x-3)(x+4)]

که جواب ها را به صورت نقطه به شما خواهد داد :) انجیلی

© 2023 International GeoGebra Institute