آموزش رسم تابع چند ضابطه ای

MSK shared this question 6 years ago
Needs Answer

.جئوجبرا این امکان را به شما می دهد که تابعی با بی شمار ضابطه رسم کنید

:برای رسم تابعی با 3 ضابطه باید از دستور "اگر" به شکل زیر در نوار "دستور" استفاده کنید

f(x)=If[<سپس>,<شرط>,If[<سپس>,<شرط>,If[<سپس>,<شرط>]]]

x<-1 برای پر کردن فیلد "شرط" مثلاً می نویسید

3x+1 برای پر کردن فیلد "سپس" مثلاً می نویسید

.و به همین صورت می توانید از هر چند تا شرط که خواستید استفاده کنید

.امیدوارم استفاده ی لازم را برده باشید

© 2021 International GeoGebra Institute