Εμβαδό παραβολικού χωρίου

filserefoglou shared this question 7 years ago
Needs Answer

Εμβαδό παραβολικού χωρίου

https://ggbm.at/563489

© 2021 International GeoGebra Institute