نصب تابلو در تالار پلکانی

xay shared this question 7 years ago
Needs Answer

به کمک جئوجبرا بررسی می کنیم در حالات


مختلف در یک تالار پلکانی ، فاصله تابلو تا سطح


زمین را چقدر قرار دهیم تا زاویه دید نفر اول


و آخر تالار یکسان باشد.


حل با روابط ریاضی http://riazisara.com/sar_kar_talar.html


بررسی به کمک جئوجبراhttp://www.riazisara.com/ri...ff23b35fd6a73b4cc13216303fc6290f

© 2021 International GeoGebra Institute