بررسی وضعیت سه صفحه دو به دو متقاطع

xay shared this question 9 years ago
Needs Answer

بررسی وضعیت سه صفحه دو به دو متقاطع


مربوط به هندسه 2 سوم ریاضی مبحث هندسه فضائی


سه صفحه دو به دو متقاطع یا در یک نقطه متقاطعند و یا دارای فصل مشترکهای موازیند


http://www.riazisara.com/ri...


3safhe_motaghatea

© 2023 International GeoGebra Institute