روش ابوالوفا : رسم خط موازی

xay shared this question 9 years ago
Answered

روش ابوالوفا : رسم خط موازی


http://www.riazisara.com/ri...

Comments (1)

photo
1

پیش نمایش این فایل به صورت زیر است8168f6853951d60e5e5ef05c570b4533

© 2023 International GeoGebra Institute