روش ابوالوفا : رسم عمود بر خط از نقطه ای برآن

xay shared this question 8 years ago
Answered

روش ابوالوفا : رسم عمود بر خط از نقطه ای برآن


http://www.riazisara.com/ri...

Comments (1)

photo
1

پیش نمایش این روش به صورت زیر است4a9e0efd68546a0a69eb1f97912c9960

© 2021 International GeoGebra Institute