گره دوازده پا بزی

xay shared this question 7 years ago
Answered

گره دوازده پا بزی


http://www.riazisara.com/ri...

Comments (1)

photo
1

پیش نمایش از این گره (گره دوازده پابزی ) را در تصویر زیر مشاهده می فرمائیدfaa1ab8dd56b9ff978257c4ca655dd91

© 2020 International GeoGebra Institute