نمایش اندازه ی زاویه های چندضلعی بصورت داینامیک

saadi shared this question 11 years ago
Needs Answer

با سلام

اگر چند ضلعی را با مشخص کردن دو نقطه و یک لغزنده با مینیمم 3 شروع کنید و مطابق الگویتم زیر فکر کنم به جواب برسید

first:slider "a" numerical minimum 3

segment(A,B)

polygon[A,B,a]

angle[ polygon[A,B,a]]

© 2022 International GeoGebra Institute