ابزار جديد

golizadeh shared this question 9 years ago
Needs Answer

چگونه مي توان ابزار ايجاد کرده را به صورت ابزار پيش فرض درآورد؟

© 2020 International GeoGebra Institute