برنامه نویسی در جئوجبرا

saeedaminorroaya shared this question 11 years ago
Answered

آیا کسی در مورد برنامه نویسی در جئوجبرا اطلاعی دارد؟

Comments (2)

photo
1

در محیط برنامه که از زبان LaTexاستفاده می شود

ووقتی فایل ها را خروجی می دهی بصورت htmlمیباشند

که با فرا گیری این زبان می توانید آن را کنترل نمود

photo
1

منظور از برنامه نویسی امکان جدیدی است که در نسخه 4 اضافه شده است.

© 2023 International GeoGebra Institute