مکان هندسی

fereshteh shared this question 10 years ago
Needs Answer

مکان هندسی یک هذلولی را چگونه نشان دهیم؟

Comments (1)

photo
1

سلام

معادله آن را در نوار پایینی تایپ و اینتر بزنید.

© 2021 International GeoGebra Institute