شکل سه بعدی

enjili shared this question 9 years ago
Needs Answer

چگونگی ایجاد یک فضای سه بعدی و حرکت ان بوسیله یک نقطه

© 2020 International GeoGebra Institute