موید

javadmoayyed shared this question 1 year ago
Needs Answer

چراوقتی برای لغزنده در برنامه ای که می فرستم مثلا عدد رادیکالی (885db6224e99e0ec9fdf25a72dd24f61)راقرار می دهم به جای عدد رادیکالی معادل کسری ان را می دهد

© 2021 International GeoGebra Institute