معادلات درجه دوم

stingmd42 shared this question 4 years ago
Needs Answer

سلام

من میخام سه لغزنده برای ضرایب معادله درجه دوم تعریف کنم و با تغییر این سه لغزنده معادله درجه دوم مورد نظر نوشته بشه.

Comments (2)

photo
1

Hi,

Please can you post a ggb file?

Thanks,

Mathieu

photo
1

see attached:

© 2023 International GeoGebra Institute