سلام ،سوال درمورد لغزنده

ostadkarimabbas shared this question 5 years ago
Answered

آیا می توانیم لغزنده را درصفحه به صورت عمودی قرار دهیم؟اگر ممکن باشد روش آن چگونه است؟

Comments (1)

photo
1

a42530ee4c1b49667423e8eb43065160

© 2023 International GeoGebra Institute