رادیکال(موید)

javadmoayed56 shared this question 2 years ago
Needs Answer

سلام چرا در جوجبرا وقتی مثلا رادیکال23 را محاسبه می کنیم جواب 4.8را می دهد ولی با ماشین حساب 4.7را می دهد که از نظر ریاضی و کتاب های دانش آموزان 4.7 درست است.

Comments (4)

photo
1

I'm sorry but the translation still contains some Persian in the calculation you're pointing on. So I can't understand your problem.

Could you please send a file with this calculation?

photo
1

select options rounding 10 decimal places and compare

photo
1

سلام

جئوجبرا در محاسبات بصورت پیش فرض اعداد را تا دو رقم اعشار رند می کند.)اعداد را قطع نمیکند)

photo
1

round(4.795) gives 4.80

© 2023 International GeoGebra Institute