ذخیره سازی فایل انجام نشد

عباسعلی قادری shared this problem 10 months ago
New

وقتی از تصویری قصد خروجی گرفتن دارم بسیاری از مواقع خطای ذخیره سازی فایل انجام نشد میدهد

Comments (2)

photo
1

ذخیره سازی فایل انجام نشد

وقتی از تصویری قصد خروجی گرفتن دارم بسیاری از مواقع خطای ذخیره سازی فایل انجام نشد میدهد

photo
1

Please can you post your .ggb file?

© 2021 International GeoGebra Institute