ذخیره سازی فایل انجام نشد

عباسعلی قادری shared this problem 2 years ago
New

وقتی از تصویری قصد خروجی گرفتن دارم بسیاری از مواقع خطای ذخیره سازی فایل انجام نشد میدهد

Comments (2)

photo
1

ذخیره سازی فایل انجام نشد

وقتی از تصویری قصد خروجی گرفتن دارم بسیاری از مواقع خطای ذخیره سازی فایل انجام نشد میدهد

photo
1

Please can you post your .ggb file?

© 2023 International GeoGebra Institute