استفاده از تصویر در نمای سه بعدی

mollazahi shared this question 5 years ago
Needs Answer

با سلام

با توجه به اینکه در حالت عادی نمیتوان در نمای سه بعدی جئوجبرا ، از تصویر استفاده کرد ،آیا روش یا ترفند خاصی برای این کار وجود دارد؟؟

© 2022 International GeoGebra Institute