יחס שטחים בין משולשים

ruti shared this question 10 months ago
Needs Answer

מצורף יישומון גררו את הקודקודים של המשולש הפנימי ובדקו את יחסי השטחים בין שני המשולשים.

© 2021 International GeoGebra Institute