יחס שטחים בין משולשים

ruti shared this question 1 year ago
Needs Answer

מצורף יישומון גררו את הקודקודים של המשולש הפנימי ובדקו את יחסי השטחים בין שני המשולשים.

© 2022 International GeoGebra Institute